Zapamatovat
Jan Radil
Affiliate manager
affiliate@ilin.cz
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro affiliate program ILIN.cz

Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

 

Provozovatelem provizního progamu je:

ILICO Europe s.r.o.

Nová Draha 451

Řevničov

27054

IČ: 06385974

DIČ: CZ06385974

 

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi provozovatelem na straně jedné a partnerem na straně druhé. Partnerem se rozumí právnická či fyzická osoba, která se registrovala do provizního programu Poskytovatele.

 

1. Obecné podmínky

1.1 Provizní program provozuje provovatel Jan Radil, dále jen Provozovatel.

1.2 Zájemce, který se registruje do provizního programu se nazývá Partner.

1.3 Partner propaguje služby či zboží Provozovatele svými marketingovými aktivitami (na webových stránkách, na diskuzních forech, emailem, na sociálních sítích, pomocí PPC kampaní).

 

2. Práva a povinnosti Partnera

2.1 Partner smí požádat o ukončení partnerství kdykoliv během jeho členství v partnerském programu. Pokud tak učiní, bude mu do jednoho měsíce vyplacena odměna za schválené provize do dne, kdy požádal o ukončení svého členství.

2.2 Partner nesmí propagovat kampaně a produkty na stránkách, v emailech, diskuzních forech a sociálních sítích, které jsou v rozporu se zákony České republiky, nebo s dobrými mravy.

2.3 Partner nesmí poškozovat dobré jméno Poskytovatele.

2.4 Partner si nesmí objednat zboží, či služby Poskytovatele přes svůj vlastní provizní odkaz. Pokud tak učiní, nemá nárok na vzniklou provizi.

2.5 Partner je povinnen chránit své přístupové údaje k proviznímu software před zneužitím třetí stranou.

2.6 Partner smí k propagaci využít textových a obrazových materiálů Poskytovatele, které jsou jím za tímto účelem poskytnuty.

2.7 Přísně zakázáno je propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv (emailem, SMS, na diskuzních forech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna takováto aktivita Partnera, může to vést k okamžitému ukončení partnerské spolupráce a uzavření účtu Partnera. Partner tímto také ztrácí jakýkoliv nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.

2.8 Partner je povinen reagovat na výzvy Poskytovatele v případě nejasností v rámci aktuální či budoucí spolupráce. V opačném případě je Poskytovatel oprávněn spolupráci kdykoliv ukončit.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1 Poskytovatel se zavazuje pravdivě a neprodleně schvalovat konverze partnerů.

3.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním programu.

3.3. Poskytovatel se zavazuje Partnerovi vyplatit provizi za jím uskutečněné konverze.

3.4 Poskytovatel garantuje 99.5% dostupnost systému. Do dostupnosti systému se nezapočítávají neodvratitelné objektivní důvody (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru.

3.5 Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí poskytovatel Partnera upozornit.

 

4. Provize

4.1 Výše provize je uvedena u každé kampaně zvlášť.

4.2 Provize budou schvalovány vždy po uplynutí zákonem dané lhůty pro možnost vrácení peněz zákazníkovi.

4.3. Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení zboží či služby propagované v kampani.

4.4 Za zrušené, či stornované objednávky nevzniká partnerovi nárok na provizi.

 

5. Výplata provize

5.1 Partner má možnost kdykoliv požádat o výplatu své provize prostřednictvím provizního software. Na základě žádosti partnera bude partnerovi zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může partner fakturovat. Pokud partner nemůže vystavit fakturu, bude mu jeho provize vyplacena na základě Dohody o provedení práce.

5.2 Splatnost faktury vystavené Partnerem je 14 dní.

 

6. Zapůjčení produktů

6.1 Partner má právo o požádání zapůjčení jakéhokoliv produktu v nabídce Poskytovatele v případě zájmu o otestování či vizuální propagaci produktů.

6.2 Partner je povinen zapůjčený produkt vrátit do 6 měsíců od zapůjčení, pokud nesplní alespoň jednu z následujících podmínek:

    a) Celkový obrat v rámci objednávek se schválenou provizí pro Partnera je alespoň 10x větší, než hodnota zapůjčeného výrobku.

    b) Partner pomohl Poskytovateli nad rámec domluvené propagace k lepším výsledkům Poskytovatele a na zákldě této pomoci se s         poskytovatelem e-mailovou formou oboustranně domluvili na ponechání produktu Partnerovi.

    c) Oboustranné odsouhlasení individuálního dodatku obchodních podminek mezi Poskytovatelem a Partnerem prostřednictvím               e-mailové komunikace

6.3 Posktovatel má právo odmítnout žádost o zapůjčení produktů bez udání důvodů.

6.4 Posktovatel může požadovat vrácení zapůjčených produktů v případě neaktivity či nespolupráce Partnera délší než 2 měsíce. Partner je v případě výzvy o vrácení produktů povinen zapůjčené produkty vrátit Poskytovateli do 14 dnů ode dne první výzvy e-mailovou zprávou.

 

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

7.2 Partneři, kteří se registrovali do partnerského programu souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním programu, či s předmětem podnikání Poskytovatele.

 

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 1.11.2017